• Vis alle kogebøger
 • Vis alle forfattere
 • Gå til forsiden
   
    Kogebøger  
  TitelÅrstal       Forfatter
  Koge-Bog: indeholdendis et hundrede fornødene Stycker, som ere om Brygning, Bagning, Kogen, Brendevi... 1616 Anonym
  En artig oc meget nyttelig Kogebog, vdi hvilcken korteligen er befattet, hvorledis adskillige slags ... 1648 Wecker, Anna
  En høy-fornemme Madames Kaagebog... 1703 Wigant, Anna Elisabeth
  En nye proberet og af mange aproberet Kaage- Bage- og Sylte-Bog, indeholdende adskillige Retter af S... 1740 Anonym
  Nye fuldstændig Kaage-bog, eller grundig Underrætning og Anviisning, hvorledes man efter den nyeste ... 1755 Anonym
  Den Hurtige Kok. En meget nyttig og fordeelagtig Kaage-Bog, hvorefter man paa den sikreste og sparso... 1759 Anonym
  Les Dons de Comus eller Indledning og Undeervisning udi Koge-Kunsten, det er Begyndelses Grund-Regle... 1762 Marin, Franc
  Den Kongelige Danske og i Henseende til alle Slags Maader fuldstændige Koge-, Bage- og Sylte-Bog ell... 1766 Looft, Marcus
  Nye Koge-bog for den retskafne Huusmoder: med figurer, som vise en net og ordentlig Serverings-Maade... 1785 Müller, Carl
  Den Danske Huusmoder, med hosføiede nye Kogebog for Borgere og Landalmuen... 1793 Müller, Carl
  Nye og fuldstændig Koge-Bog indeholdende en tydelig Anviisning til at koge, bage, sylte, tillave Gel... 1796 Jacobi, Elisabeth Marie
  Nye og fuldstændig Huusholdningsbog for driftige Huusmødre eller Anviisning til alle Sorter fine, ve... 1796 Anonym
  Underviisning for unge Fruentimmer, som selv ville besørge deres Huusholdning, og have Opsigt med Kj... 1799 Jacobi, Elisabeth Marie
  Kogebog, hvori findes den bedste Maade at lave Kjødsupper og andre Supper, koge Høns, Ænder, Gjæs, S... 1799 Pelt, J. C.
  Nye og fuldstændig Koge-Bog eller Anviisning for huuslige Fruentimmer til selv at forestaae deres Hu... 1799 Svenden, Andreas
  Nye Koge-Bog om Supper, Fiske, Stege og Sauser m. m... 1801 Pelt, J. C.
  Den danske Husmoders Køkken-Katekismus... 1801 Seidelin, K. H.
  Nye original dansk Koge-Bog for Fruentimmer, som selv forestaae deres Køkken eller vil have Tilsyn v... 1806 Petersen, Hans Henrich
  Nye Kogebog for store og smaae Huusholdninger eller Anviisning til at koge, bage, stege, indsylte, h... 1815 Jacobsen, C.
  Oeconomiske Huusholdningsbog, 1-4. bind... 1821 Rosen, Christiane
  Allernyeste Kogebog indeholdende Anviisning til at lave saavel alle simple i en borgerlig Huusholdni... 1823 Nielsen, H.V.
  Veiledning i Kogekunsten for Huusmødre og Huusholdersker, indeholdende Tillavningen af næsten to hun... 1829 Nielsen, Margrethe Sophie
  Kogebog paa Vers... 1830 Møller, J.S.
  Venligt Raad til unge Piger ved deres Indtrædelse i det borgerlige Samfund; tilligemed en Anviisning... 1831 Wisve, Wilhelmine
  Forskrifter for Syge-Mad og Lædskedrikke... 1834 Kofod, Henriette
  Homøopathisk Kogebog... 1835 Fangel, Louise
  Kogebog for smaa Huusholdninger indeholdende Anviisning til Forskjellige Retters og Kagers Tillavnin... 1837 Mangor, Anne Marie
  Fuldstændig Kogebog, samt Anviisning til at bage og sylte, saaavel for smaa som store Huusholdninge... 1839 Fristrup, Clara Margrethe
  Den danske Kokkepige, eller almindelig Huusholdningsbog indeholdende letfattelig Anviisning til vels... 1841 Hansen, C.
  Fortsættelse af Kogebog for smaa Huusholdninger indeholdende Anviisning til at tillave Forskjellige ... 1842 Mangor, Anne Marie
  Huusmoderen eller Anviisning for unge Fruentimmer, som selv ville besørge deres Huusholdning, eller ... 1842 Anonym
  Huusholdningsbog, en Anviisning for unge Koner og Piger til selv i enhver Henseende at kunne bestyre... 1843 Roedsted Schmidt, Mathilde
  Fem Hundrede Recepter i Kogekunsten, eller Veiledning for Bestyrere af Herskabskjøkkener, som og til... 1844 Rostrup, Christine
  Kogebog for landlige Huusholdninger, Nærmest til Vejledning for den mere dannede Deel af Bondestande... 1846 Rudmose, Emma
  Kogebog for smaa Piger udgivet af en Bedstemoder... 1847 Mangor, Anne Marie
  Forskjellige Maader at tillave Macaroni, Nudler "Vermicelle", Lazagnes og Semoule. Efter en fransk K... 1847 Nielsen, C.
  Ny Kogebog for Syge og Reconvalescenter, men ogsaa brugelig i en daglig Huusholdning... 1848 Funck, Hans Fr.
  Kogebog for smaae og store Huusholdninger, indeholdende Anviisning til en Mængde. forskjellige Rette... 1849 Eibe, Line
  Nyeste Kogebog for Middelstands-Huusholdninger, eller Anviisning til fiin og simpel Madlavning efter... 1849 Anonym
  Kogebog for Tjenestepiger samlet og udgivet af Maren, Kokkepige... 1849 Borthig, A.
  Practisk Haandbog for værende og vordende Huusmødre i Byen og paa Landet; til Veildening i Huusvæsen... 1849 Angell, Sabine
  Nyeste Koge- og Kagebog. Med et Anhang: Almeenfattelig kort Anviisning til Melks og Flødes fordeelag... 1849 Christensen, Wilhelmine
  Kogebog for store og smaa Huusholdninger, indeholdende Anviisning til en Mængde forskjellige Retters... 1851 Jacobsen, L.
  Haandbog for Huusmødre praktisk Anviisning til Alt, hvad en dygtig Huusmoder bør vide for at bestyre... 1854 Anonym
  Praktisk Kogebog for enhver Huusholdning... 1855 Dahl, Juliane
  Alle Smaapigers Kogebog indeholdende alle mulige Retter til Dukkeselskaber og lege "kom Fremmede" ti... 1855 Anonym
  Illustreret Kogebog for store og smaa Huusholdninger, indeholdende c. 2000 Recepter og Anviisninger ... 1856 Anonym
  Den lille Kogebog med 48 Anviisninger... 1857 Anonym
  Kogebog for Land- og Byhuusholdninger indeholdende 560 Anviisninger til paa den nyeste og meest besp... 1857 Hasberg, Conradine
  Kogebog for en Snees Retter, sat i Vers og Melodi af en Kok... 1858 Cäen, Anton
  Haandbog for Huusmødre i alle Stænder eller 855 prøvede Anviisninger til med Dygtighed og Orden at k... 1859 Dragsted, A.C.
  Nyeste Kogebog for store og smaa Huusholdninger, indeholdende: Foreløbige Bemærkninger og 500 Opskri... 1860 Ussing, Eulalia
  Koge- og Syltebog for unge Damer, som selv ville bestyre deres Huusholdning... 1860 Jacobsen, J.
  Ny Kogebog for større og mindre Husholdninger tilligemed Anviisning til Syltning, Saltning, Vadsk, h... 1861 Anonym
  Kortfattet Kogebog for enhver Huusholdning... 1861 Nielsen, Anna
  Kogebog for Borger- og Bondestanden eller 431 Anviisninger til fiin og simpel Madlavning... 1862 Anonym
  Kogebog for store og smaa Huusholdninger... 1863 Barfoed, Erikke
  Kogebog for mindre Husholdninger indeholdende c. 270 Anvisninger til Veiledning i at koge, bage, ste... 1864 Madsen, Kirstine
  Kogebog for By- og Landhuusholdninger... 1864 Rasmussen, Maria
  Kogebog for Soldaten i Felten... 1864 Mangor, Anne Marie
  Damernes Haandbog for Delikatessesager i Huusholdningen... 1865 Møller, Jensine
  Kogebog saavel for smaa, som store Huusholdninger... 1865 Schmidt, Nicoline
  Kogebog for større og mindre Huusholdninger, indeholdende Anviisning til efter nøiagtig angiven Maal... 1865 Halvorsen, N.
  Almindelig Kogebog for alle Stænder og særlig for Husmødre og vordende Husmødre... 1866 Høegh-Guldberg, Caroline
  Almeennyttig Haandbog for Huusmødre med 271 Anviisninger, afpasset saavel for de høiere som for de a... 1867 Outzen, J. C.
  Homøopathisk Kogebog... 1867 Fangel, Clara
  Praktisk Kogebog til Veiledning for Huusmødre paa Landet og i Kjøbstæderne, indeholdende Tillavning ... 1867 Hansen, Marie
  Fru Hammer’s mindre Kogebog... 1867 Holck, Erna
  Kogebog for mindre Huusholdninger, indeholdende over 100 Anviisninger til paa en billig og nem Maade... 1867 Anonym
  Fuldstændig Kogebog for mindre Huusholdninger, indeholdende 202 Anviisninger i Madlavning, Syltning,... 1868 Madamme F.
  Kogebog for mindre Huusholdninger saavel paa Landet som i Byerne, deri: Syltebog efter de bedste Erf... 1868 Anonym
  Praktisk Kogebog efter den saakaldte Høkogningsmethode... 1868 Faye, Augusta
  Haandbog for Huusmødre af Bondestanden... 1868 Nielsen, Augusta
  Kogebog for By- og Landhuusholdninger, eller Anviisning til at koge, stege, slagte, sylte, nedlægge,... 1868 Thaarup, Sørine
  Veiledning i Brugen af det nye Madlavnings Apparat eller Kogebog for saadannne Retter, der kan behan... 1868 Anonym
  Kogebog for herskabelige Køkkener... 1870 Kofoed, S.
  Mindre Kogebog for By- og Landhuusholdninger... 1870 Thaarup, Sørine
  Kraftkjøkken af Liebigs Kjødextract for større og mindre Huusholdninger... 1870 Davidis, Henriette
  Fire Hundrede Buddinger... 1871 Emilie B, Thora M. og Mathilde v. P..
  Veiledning i Tilberedning af Mad for Syge og Svage. Populær kogebog efter danske Forhold... 1871 T.M.
  Kogebog for den Danske Husmoder I-II... 1871 Madsen, A.V.
  Kogebog, indeholdende Husmoderens Pligter og hvorledes en Husholdning kan føres net og billigt... 1871 Jacobsen, Petra
  Ny Kogebog for By- og Landhusholdninger, indeholdende: Anvisninger til forskjellige Retters, Kagers ... 1874 Knobelauch, Bolette
  Kogebog for Husmødre af Bondestanden indeholdende henved 360 letfattelige Anvisninger til Slagtning,... 1875 Hansen, Dorothea
  Md. C. Helsteds Kogebog, samt Bage-, Slagte- og Syltebog, indrettet paa en god, billig og velsmagend... 1875 Helsted, C.
  Kogebog for By- og Landhusholdninger. Indeholdende henved 200 Anvisninger til at koge, stege, bage o... 1878 Anonym
  Kogebog for mindre Husholdninger... 1878 Anonym
  Husholdningsskatten, en fuldstændig Kogebog for smaa og store Husholdninger... 1878 Anonym
  Fuldstændig og besparende Kogebog for unge Husmødre og Tjenestepiger indeholdende letfattelig Anvisn... 1878 Anonym
  Kogebog for store og smaa Husholdninger... 1879 Struve, Charlotte
  Kogebog for mindre Husholdninger indeholdende c. 270 Anvisninger til Veiledning i at koge, bage, ste... 1880 Madsen, Kirstine
  Kogebog for unge økonomiske Husmødre, kun indeholdendende og i al Korthed omfattende det for enhver ... 1881 Hasberg, Conradine
  Den erfarne Husmoder. Vejledning i den fine og grove Landhusholdning, med særligt Hensyn til Folkehu... 1882 Nielsen, Nielsine
  Illustreret Kogebog... 1883 Lütken, André
  Huslig Lykke praktisk Haandbog for Husmødre, ledsaget af en kort Anvisning til Sygeforplejning og go... 1884 Kopp, Clara og Gøtzsche, Julie
  Christiane Svendsens Kogebog, indeholdende over 500 prøvede og letfattelige Opskrifter til Tillavnin... 1884 Svendsen, Christiane
  Blod som Næringsmiddel anvisning til Tilberedning af forskjellige Retter og flere Sorter Brød med Ti... 1884 Anonym
  Kogebog for større og mindre Huusholdninger... 1885 Berg, Emilie
  Husmoderen i Staden og paa Landet... 1885 Sørensen, P.
  Husvennens Koge- og Mælkeribog. Fuldstændig Vejledning til al Husgjerning for Husmødre af Bondestand... 1885 Nielsen, Nielsine
  Koge-Anvisninger navnlig med Hensyn til den rigtige Anvendelse af Liebigs Kjød-Extrakt til hurtig Ti... 1886 Nimb, Louise
  Kogebog for unge Husmødre indeholdende 1200 Anvisninger til Kogning, Hegning og Bagning samt Arrange... 1886 Andresen, Anna
  Kogebog. Indeholdende over 400 praktiske Anvisninger til at lave god og billig Mad, passende for enh... 1887 Anonym
  Fru Nimbs Kogebog praktisk og økonomisk indrettet for større og mindre Husholdninger... 1888 Nimb, Louise
  Kogebog for Tjenestepiger og unge Husmødre. Passende i mindre Husholdninger... 1888 Anonym
  Det Danske Køkken... 1888 Ginderup, Carl
  Den bedste Kogebog for Smaapiger... 1889 Ulla og Søster
  Frøken Karen Petersens Kogebog paa 200 Ménuer, passende saavel for de fineste og største samt mindre... 1890 Petersen, Karen
  Anvisning til Havesagers Anvendelse i Husholdningen... 1891 Møller, Thekla
  Erslevs Kogebog for alle... 1891 Andresen, Anna
  En god Hjælper ved Tilberedelsen af Is, Fromager, kolde og varme Buddinger, store og smaa Kager samt... 1891 Nicolaysen, Mathilde
  Haandbog for smaa Hjem... 1892 Fibinger, Elfride
  100 Ægge-Retter... 1892 Minet, Charles
  Illustreret Kogebog for By og Land med over 600 Anvisninger til Madlavning Bagning og Syltning samt ... 1893 Adeler, Laura
  Behandling, Rengøring og Kogning af Fisk... 1893 Fredericksen, Oscar
  Vegetarisk Levevis... 1893 Borre, Vilhelmine
  Kortfattet vegetarisk Kogebog, samt en indledende Afhandling om Vegetarismen af Max Seiling... 1894 Seiling, Helene
  Opskrifter for Tilberedning af billige, velsmagende, nærende og letfordøjelige Mais-Retter... 1894 Anonym
  Ny Kogebog Vejledning for unge Husmødre i almindelig Husholdning Skrevet for de Kvinder, hvis Livsst... 1895 Drewes, Anna
  Elevernes Optegnelser fra Thoreby Husholdningsskole... 1895 Saugman, J.
  Kogebog for musikalske Husmødre med en lille moralsk Indledning... 1895 Sax
  Husmandskonens Kogebog... 1895 Nikoline
  Anvendelse af Grønsager til Vegetarianermiddage... 1896 Nimb, Louise
  Kogebog for mindre Husholdninger... 1896 Jørgensen, Georgine
  Praktisk, nøjagtig og økonomisk Kogebog for Familier, særlig af den mosaiske Tro... 1897 Lassen, Christine
  Ny Kogebog for ethvert Hjem... 1897 Schiellerup, Monna
  Kogebog for Skolen og Hjemmet... 1897 Keller, Elisabeth, Winding, Dorothea
  Anvisninger paa Tilberedning af Fjerkræ og Kaniner, samlede af Sofie Horten... 1897 Horten, Sofie
  Ny Kogebog med Illustrationer og mange Anvisninger til Madlavning, Bagning, Syltning, Saltning, Tilb... 1897 Adeler, Laura
  Haandbog for unge Landmandskoner... 1897 Hedemann, Elna
  Vort Hjems Kogebog. Udarbejdet efter danske Husmødres Opskrifter, samlede og prøvede.... 1898 Halkier, Ettie
  Christiane Helsteds større Kogebog med hen ved 1000 Anviisninger til Kogning, Stegning, Kage- og Brø... 1898 Helsted, C.
  Kvinden i Hjemmets Kogebog... 1898 Ingerslev, Karoline
  Dansk Kogebog samt Bage-, Slagte- og Syltebog Særlig udarbejdet for Borger og Arbejderstanden... 1898 Nielsen, Karen
  Vegetarianske Kogeregler... 1898 Poulsen, Anna
  Smaa Opskrifter for Husmoderen... 1898 Anonym
  Den altid færdige Kok, En Kaagebog, hvorudi vises, hvorledes man skal tillave alleslags Retter, saav... u.å. Anonym